Eğitim Programı ve Yeterlilikler

Eğitim Programımızın Misyon ve Vizyonu

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği programının eğitim misyonu bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek hastalarının ve toplumun yararı için bilimsel kanıtları kullanan, toplumun ve mesleğin gelişmesine öncülük ederek her alanda etkin rol model olabilecek mezunlar yetiştirmektir. 

TYYÇ Program Yeterlilikleri ve Alan Yeterlilikleri Matrisi için tıklayınız. 

Eğitim Programımızın Yeterlilikleri

 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programını Bitiren Kişiler;

 1. İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.

 2. Ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları, yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.

 3. Diş Hekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirir.

 4. Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.

 5. Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.

 6. Diş Hekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.

 7. Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.

 8. Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirir.

 9. Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.

 10. Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.

 11. Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.

 12. Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.

 13. Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.

 14. Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.

 

background image