Akreditasyon

Fakültemizde Akreditasyon
Öğrenci, akademisyen, araştırmacı, çalışan, hasta/hasta yakınlarının ve diğer bütün paydaşlarımızın gereksinim, beklenti ve haklarını, hizmetin her adımında göz önünde bulundurarak, ilgili yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standardizasyon ve akreditasyon gerekliliklerine uymayı yönetim anlayışı ve kalite politikası olarak benimseyen Fakültemiz, klinik diş hekimliği eğitiminin gerektirdiği hastane hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sunmak için meslek etiği ilkelerine uygun, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almıştır.

Ulusal gereksinimler göz önüne alınarak, uluslararası standartlarda çağdaş bir eğitim modeli oluşturmak amacıyla yola çıkan Fakültemizin nihai hedefi kurumsal değerlendirme ile «program akreditasyonu» nu sağlamaktır. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖZDEĞERLENDİRME KOMİTESİ

ÜYE GÖREVİ/BİRİMİ
Prof. Dr. Özgür İlke ATASOY ULUSOY Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Fatma Deniz UZUNER Başkan/Ortodonti Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Mehmet BANİ Üye/Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Emre TOKAR Üye/Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Yeliz KILINÇ Üye/Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Gülsün AKAY Üye/Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Cemile KEDİCİ ALP Üye/Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALTINIŞIK Üye/Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. İpek ATAK Üye/Oral Patoloji Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Cemre ALTAY Üye/Periodontoloji Ana Bilim Dalı
Hikmet ÖZTÜRK Üye/Öğrenci İşleri Birimi
Nuriye ÇELİK Üye/Personel İşleri Birimi
  2. Sınıf Temsilcisi
  3. Sınıf Temsilcisi
  4. Sınıf Temsilcisi
  5. Sınıf Temsilcisi

Fakültemizde Akreditasyon Süreçleri

 • Fakültemiz Dekanlığınca güncel diş hekimliği programları standartları çerçevesinde akredite olmak üzere, Ulusal Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Kuruluna  (UDEPAK) başvuru yapılacağının açıklanması sonrası 24/05/2019 tarihinde Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Komitesi kurulmuştur.
 • Fakültemiz Dekanlığınca 03.02.2020 tarihinde DEPAD’a akreditasyon başvurusu yapılmıştır.
 • UDEPAK tarafından 22 Temmuz 2020 tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısına, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Kahraman GÜNGÖR ile beraber tüm komite üyeleri katılım sağlamıştır.
 • Daha sonra komite, fakültemiz bölümleri ve idari yapısı göz önünde bulundurularak temel bilimler, klinik bilimler, idari personel ve öğrenci katılımını da sağlayarak, 18.08.2020 tarihinde revize edilmiştir.
 • Komite öncelikle mezuniyet öncesi ulusal akreditasyon standartlarını incelemiş ve her standart ile ilgili olarak fakültemizin mevcut durumunu araştırmak üzere çalışma grupları oluşturmuştur. Çalışma gruplarının mevcut durumu saptamasından sonra her standart için toplantılar düzenlenmiş, saptanan eksiklikler ortaya konmuş ve bu eksiklikler yönetim ile paylaşılmıştır.
 • Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneğinin “Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Programı Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu” ışığında Öz Değerlendirme Raporu yazım süreci başlamıştır.
 • Geçen süreç içerisinde her madde için oluşturulan küçük gruplar sorumlu oldukları maddeleri hazırlamak amacıyla toplantılarına devam etmişler ve fakültemiz eğitimden sorumlu dekan yardımcısı Prof. Dr. Özgür İlke ATASOY ULUSOY’un da katılım sağladığı yapılan genel toplantılarda hazırladıkları metinleri ve ekleri tüm kurul üyelerine sunup geribildirimler alarak gerekli görülen değişiklikleri gerçekleştirmişlerdir. Raporda tüm temel standartlar ve gelişim standartları ile ilgili güncel durum hakkında bilgi aktarılmış ve bu bilgiler belgeler ile desteklenmiştir. Öğretim üyesi, öğrenci, asistan için gönüllülük esasına dayalı olmak üzere duyurular yapılmıştır. Tespit edilen isimler toplantılara çağrılarak çalışmalara katılımları sağlanmıştır.
 • Veriler Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Kalite Ekibi, Özlük İşleri Birimi, Öğrenci İşleri Birimi, eğitim ve diğer ilgili komisyon arşivlerinden elde edilmiştir.
 • Nihayetinde “Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı 2020 Öz Değerlendirme Raporu” ve ekleri 21.10.2020 tarihinde Diş Hekimleri Eğitimi Programları Akreditasyon Derneğine (DEPAD)sunulmuştur.
 • Akreditasyon başvurusuyla ilgili olarak  hazırlamış olduğumuz Öz Değerlendirme Raporumuzun ön kontrol listesi aracılığıyla ön değerlendirmesi yapılmış ve belirlenen eksiklikler tamamlanarak DEPAD Sekreterliğine 10.12.2020 tarihinde tekrar gönderilmiştir.
 • Akreditasyon başvurumuz sonrasında hazırlamış olduğumuz kurum Öz Değerlendirme Raporumuz ‘Dişhekimliği Eğitimi Programı Akreditasyon Başvurusu ve Değerlendirme Esasları Yönergesi Sürüm 1. 21 Ekim 2019 madde 8’ uyarınca ve ‘Öz Değerlendirme Raporunu Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm 2, 3 Aralık 2020) kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş, UDEPAK Panelinde görüşülmüş, alınan karar DEPAD Yönetim Kurulu’nun 6.4.2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır.
 • Ancak Fakültemiz için verilmiş olan kararda ÖDR’de en fazla bir yıl içinde düzeltilebilecek eksikler olduğu ve ÖDR’ye ek rapor hazırlanması gerektiği bildirilmiştir.
 • Belirlenen eksiklikler tamamlanarak, hazırlanan ek rapor 14.12.2021 tarihinde ilgili Kuruma tekrar gönderilmiştir.
 • İlgili Kurumdan gelen kararla birlikte temel ve geliştirilmesi gereken standartlara ilişkin eksikliklerin giderilmesi sürecine girilmiştir.

mail Özdeğerlendirme Komitesi Toplantı Planı 
 

Fakültemiz eğitim programının yeterliliklerine ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmek amacıyla akreditasyon çalışmalarımız devam etmekte olup, konuya ilişkin olarak Fakültemizde “Diş Hekimliğinde Kalite ve Akreditasyon Süreçleri”  hakkında bilgilendirme toplantısı 29.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlgili haber için lütfen tıklayınız.

Diş Hekimliği Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon Süreçleri Sunumu

 

background image